Økonomisk ordliste

For å kunne ta opp et trygt lån er det viktig å skjønne betydningen av låneavtalen før du skriver under på den. Derfor har vi laget en økonomisk ordliste som på en forståelig måte forklarer finansielle ord og uttrykk. Husk også at du alltid er velkommen til å ta kontakt med kundeservice, om det er noe du er usikker på.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro slipper du å motta fakturaer i posten, og siden betalingen går automatisk, glemmer man heller ikke betalingen. Slik signerer du AvtaleGiro hos oss.

BankID

BankID er en personlig elektronisk identifikasjon du bruker for ved identifisering og signering på nett. Siden vi er en digital bank, signeres låneavtalene våre med BankID.

Beløpsgrense

Beløpsgrense er en øvre trekkgrense hver måned. Du velger beløpsgrense når du signerer på avtalegiroen. Vi anbefaler alltid å ha beløpsgrense på det dobbelte av månedsbeløpet, slik at du er sikret at betalingen går gjennom. Vi trekker deg aldri for mer enn avtalt.

Betalingsforsikring

Også kalt låneforsikring. Ved å ta opp en forsikre et lån, vil du få dekket det månedlige terminbeløpet dersom en uforutsett hendelse (f.eks. sykdom eller arbeidsledighet) gjør at du ikke lenger kan opprettholde låneforpliktelsene dine. Les mer om betalingsforsikring.

Brutto

Brutto er et begrep for å angi et beløp eller en annen verdi, før fratrekk. F.eks. bruttolønn, som betyr lønn før skatten er trukket fra. Motparten til brutto er netto, som betyr etter fratrekk.

Debitor

Debitor er en betegnelse på en som er skyldig penger, f.eks. til en bank. Om du har tatt opp et banklån, er du debitor, mens banken er kreditor.

Effektiv rente

Effektiv rente er det lånet faktisk koster deg, når den nominelle renta pluss alle gebyrer og andre kostnader er regnet med.

Se også nominell rente

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr er et engangsgebyr. I banksammenheng er dette et gebyr som kan kreves inn for å dekke kostnadene ved å opprette et nytt lån.

Fakturagebyr

Fakturagebyr er et gebyr som skal dekke kostnadene ved å sende ut faktura. Dette gebyret er som regel høyere for papirfaktura enn eFaktura og AvtaleGiro.

Fast rente

Fast rente betyr en rente som er bundet for en avtalt tidsperiode, og dermed forblir den samme uavhengig av svingningene i rentemarkedet for øvrig. Du kan binde renta på lånet ditt ved å inngå en avtale med banken, på som regel tre, fem eller ti år. Se også flytende rente.

Finansieringsselskap

Et finansieringsselskap er et selskap som driver med finansieringsvirksomhet som f.eks. leasing, kundefordringer (factoring) og kredittkortutlån, uten å være en bank, forsikringsselskap eller låneformidlingsforetak. Les mer om Ekspress Bank.

Flytende rente

Flytende rente betyr en rente som følger markedsrenten. Om du har flytende rent på lånet ditt vil rentesatsen gå opp eller ned i takt med markedssvingningene. Se også fast rente.

Forbrukslån

Et forbrukslån er et lån du kan få innvilget uten å måtte stille sikkerhet i eiendeler, som f.eks. hus, bil, båt e.l. Med et forbrukslån slipper man å stille eiendeler som sikkerhet. Siden denne typen lån utgjør en større risiko for banken, vil også renta som regel være noe høyere enn for lån med sikkerhet. Les mer om forbrukslån.

Fullmakt

En fullmakt innebærer at du gir noen mulighet til å handle på dine vegne. Hos oss innebærer fullmakten at du gir oss tillatelse til å innfri lånene dine, slik at du kan refinansiere hos oss. Slik sender du inn fullmakt til oss.

Gjeld

Gjeld er det samme som et pengekrav. Om du har tatt opp et lån, er gjelden din den delen av lånet som du enda ikke har betalt tilbake.

Gjeldsordning

Om du har alvorlige gjeldsproblemer, med mye gjeld som du ikke klarer å betjene, kan du søke om gjeldsordning. Gjeldsordning betyr at kreditorene går med på en avtale hvor du tilbakebetaler så mye som mulig av gjelden innen en angitt periode, vanligvis fem år. Etter det vil du som hovedregel være gjeldfri.

Innfri lån

Å innfri et lån vil si at lånene dine betales ned i sin helhet. Vi innfrir lånene dine hvis du refinansierer lånene i et lån hos oss.

Kassakreditt

Kassakreditt eller kassekreditt er et kortsiktig lån til en bedrift. Det vil si at banken stiller en maksimumsbeløp til rådighet for bedriften som kan låne dette beløpet ved behov. Det avtales på forhånd hvor lenge kreditten innvilges, som regel er det for ett år av gangen.

Kreditt

Kreditt er et annet ord for lån. Det brukes mest i forbindelse med kontokreditt og kjøp av ting på avbetaling, ved hjelp av kredittkort. Denne typen lån er som regel rentefrie i en gitt periode (f.eks. en måned), og renter vil først begynne å løpe om du overskrider denne fristen.

Kredittforsikring

Kredittforsikring er en forsikring for bedrifter som tilbyr kreditt til kundene sine, og som dekker en del av tapet om kundene ikke klarer å tilbakebetale kreditten. Det finnes to typer kredittforsikring: Kausjonsforsikring og kundekredittforsikring.

Kredittvurdering

En kredittvurdering er en finansiell kartlegging for å finne ut om en person eller et selskap er kredittverdig. Banker foretar alltid en slik sjekk før de bevilger lån til nye kunder, for å anslå sannsynligheten for at kunden skal klare å tilbakebetale lånet. Kredittvurderingen tar utgangspunkt i den finansiell historikken og nåværende situasjonen til den aktuelle kunden. Et dårlig resultat på kredittvurderingen vil føre til høyere rentesats, eller at lånesøknaden blir avslått.

Lån med sikkerhet

Lån med sikkerhet er et lån hvor du stiller sikkerhet i eiendeler, som f.eks. bil, båt, hus eller annen fast eiendom. Da har banken pant i disse eiendelene helt til lånet er tilbakebetalt, og rett til å inndra dem for å få dekket tapene om du ikke betaler avdragene dine. Se også forbrukslån.

Lån uten sikkerhet

Det samme som forbrukslån. Et forbrukslån er et lån du kan få innvilget uten å måtte stille sikkerhet i eiendeler, som for eksempel hus, bil, båt og lignende. Med et forbrukslån slipper man å stille eiendeler som sikkerhet. Siden denne typen lån utgjør en større risiko for banken, vil renten som regel være noe høyere enn for lån med sikkerhet. Les mer om forbrukslån.

Lånebeløp

Beløpet du har lånt av f.eks. en bank, ikke medregnet renter og gebyrer.

Låneforsikring

Det samme som betalingsforsikring. Ved å ta opp forsikring på et lån, vil du få dekket det månedlige terminbeløpet dersom en uforutsett hendelse (f.eks. sykdom eller arbeidsledighet) gjør at du ikke lenger kan opprettholde låneforpliktelsene dine. Les mer om betalingsforsikring.

Lånekalkulator

Lånekalkulatoren vår gir deg et estimat på hvor stort ditt månedlige avdrag blir. Fyll inn ønsket lånebeløp og nedbetalingstid i kalkulatoren, så regner den ut et estimat for deg. Gå til vår lånekalkulator.

Lånerente

Renten er prisen for å leie kapital, som er det du gjør når du tar opp et lån. Som regel oppgis renten som en prosent av lånebeløpet, regnet per år.

Likviditet

Likviditet er en person eller et foretak sin betalingsevne, mao. evnen til å møte sine økonomiske forpliktelser.

Løpetid

Løpetid er det samme som nedbetalingstid, altså tiden du har på å tilbakebetale et lån. Nedbetalingstiden fastsettes av banken, som regel i samhandling med kunden.

Mikrolån

Mikrolån eller smålån er en type forbrukslån, som tilbys med forholdsvis lav maksimumssum. Har som regel kortere nedbetalingstid enn ved større lånesummer. Les mer om forbrukslån.

Morarenter

Morarente er en forsinkelsesrente, som påberegnes ved for sen betaling.

Nedbetaling

Nedbetaling på et lån, er å betale tilbake en avtalt del av et lånebeløp, pluss renter og gebyrer, til faste tidspunkt. Som regel er dette en gang i måneden. Et lån kan også nedbetales i en omgang, om du tilbakebetaler hele lånesummen pluss aller renter som har påløpt frem til det gitte tidspunktet.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstid er den tiden du har på å tilbakebetale et lån. Nedbetalingstiden fastsettes av utlåneren, dvs. banken, ofte i samhandling med kunden.

Netto

Netto er et begrep for å angi et beløp eller en annen verdi, etter fratrekk. F.eks. nettolønn, som betyr lønn etter at skatten er trukket fra. Motparten til netto er brutto, som betyr før fratrekk.

Nominell rente

Nominell rente, også kalt debitorrente eller pålydende rente, er selve rentesatsen på et lån. Den er ikke medregnet tillleggskostnader som gebyrer og terminomkostninger.

Se også effektiv rente.

Pålydende rente

Samme som nominell rente eller debitorrente. Nominell rente er selve rentesatsen på et lån. Den er ikke medregnet tillleggskostnader som gebyrer og terminomkostninger.

Refinansieringslån

Et refinansieringslån er et lån som tas opp for å betale ned ett eller flere gamle lån og kredittkortgjeld. Forskjellen på refinansieringslån og forbrukslån, er at på et refinansieringslån blir ikke pengene utbetalt fra banken til kunden, i stedet vil banken bruke lånesummen til å betale ned de gamle lånene direkte. Les mer om refinansiering.

Rente

Renten er prisen for å leie kapital, som er det du gjør når du tar opp et lån. Som regel oppgis renten som en prosent av lånebeløpet, regnet per år.

Rentesats

Bankene kan tilby forskjellige rentesatser på lån. Rentesatsen du tilbys vil være avhengig av kredittvurderingen som har blitt gjort av deg, lånets størrelse og løpetid

Samlelån

Et refinansieringslån er et lån som tas opp for å betale ned ett eller flere gamle lån og kredittkortgjeld. Forskjellen på refinansieringslån og forbrukslån, er at på et refinansieringslån blir ikke pengene utbetalt fra banken til kunden, i stedet vil banken bruke lånesummen til å betale ned de gamle lånene direkte. Les mer om refinansiering.

Terminbeløp

Terminbeløp er det beløpet du skal betale til banken til fastsatt tid, når du betaler ned på et lån. Terminbeløpet dekker avdrag, renter og gebyrer, og betales vanligvis en gang i måneden eller en gang i kvartalet (hver 3. måned).